آب بندی سوپاپ ها

برای آب بندی سوپاپ ها مطابق شکل زیر باید توجه نمود که به دلیل آنکه بین قسمت مخروطی سوپاپ و سیت آن عضو سومی برای آب بندی دقیق وجود ندارد، باید با تغییر زاویه بین زاویه قسمت مخروطی سوپاپ و سیت، آب بندی مناسب را ایجاد کرد. از اینرو زاویه قسمت مخروطی سوپاپ را 44 درجه و یا 29 درجه در نظر می گیرند. که زاویه 44 درجه آب بندی بهتری داشته و راندمان حجمی را کاهش می دهد. در حالیکه با زاویه 29 درجه آب بندی ضعیف تر شده ولی راندمان حجمی افزایش می یابد.

blank

با توجه به مطالب فوق برای سوپاپ با زاویه 44 درجه زاویه سیت آن 45 درجه و برای سوپاپ با زاویه 29 درجه زاویه سیت آن را 30 درجه در نظر می گیرند. با این طرح محل تماس قسمت مخروطی سوپاپ از سطح به خط تبدیل می شود. بنابراین با در نظر گرفتن نیروی فنر که به سوپاپ اعمال می شود با کاهش سطح تماس سوپاپ و سیت فشار زیاد شده و عمل آب بندی و انتقال حرارت سوپاپ بهتر می شود. ضمن آنکه از قفل شدن یا گیر کردن سوپاپ درون سیت جلوگیری می شود.

پس از باز کردن سر سیلندر و یا در هنگام تعویض سوپاپ ها باید از آب بندی و عدم نشتی بین قسمت مخروطی سوپاپ و نشیمنگاه آن اطمینان حاصل نمود. در این صورت مقداری نفت پشت سوپاپ ها ریخته و کمی صبر می کنیم و در صورت وجود نشتی نفت از قسمت کف سر سیلندر آب بندی  کامل نبوده و باید ابتدا به وسیله روغن سنباده زبر سپس به کمک روغن سنباده نرم عمل آب بندی را انجام داد.

این مطلب را حتما بخوانید  عیب یابیVVT یا سیستم تایمینگ متغیر سوپاپ های موتورهای هیوندا و کیا

برای آنکه نشتی نفت از سوپاپ ها بهتر مشخص شود می توان کمی پودر تالک یا پودر جدایش که در ریخته گری استفاده می شود را به کف سر سیلندر پاشیده تا به راحتی نشتی نفت مشخص شود.

برای آب بندی سوپاپ ها ابتدا فنر سوپاپ را باز کرده و مقداری روغن سنباده زبر را بین قسمت مخروطی سوپاپ و سیت سوپاپ قرار داده و سوپاپ را بصورت راست گرد و چپ گرد به طور متوالی بچرخانید تا خط تماس بین قسمت مخروطی سوپاپ و سیت آن ایجاد شود و سپس با روغن سنباده نرم همین عملیات تکرار شده و در نهایت دوباره آزمایش عدم نشتی انجام گردد تا از آب بندی  اطمینان حاصل گردد. این موارد و موارد بیشتر در دوره آموزش موتور و یا در دوره آموزش مبانی مکانیک خودرو به هنر جویان آموزش داده می شود.

منبع: کتاب تکنولوژی مکانیک خودرو

گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست