آثار اصلی خرابی سنسور دور موتور

عیوبی متداولی که در اثر خرابی سنسور دور موتور (CKP یا ESS) بروز می کند:

1. روشن نشدن موتور

2. خاموش شدن ناگهانی موتور

3. نوسان دور موتور (ریپ زدن )

4. نمایش نادرست دور موتور ( توسط نشان دهنده دور سنج موتور )

5. ایجاد حالت CUT OFF قبل از رسیدن به محدوده قرمز دور موتور

نکته : با توجه به اینکه نوع سنسور دور موتور در بیشتر خودرو ها مشابه یکدیگر می باشد، علایم مربوط به خرابی این سنسور می تواند در سایر خودرو ها نیز عموما مشابه موارد ذکر شده است.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ