آشنایی اولیه با گیربکس اتوماتیک AL4

آشنایی اولیه با گیربکس اتوماتیک AL4

 

مدرس: رضا قریشی
گروه فنی مهندسی ایمگ