آموزش صافکاری بدون رنگ بدنه خودرو

صافکاری بدون رنگ یکی از روش های پر طرف دار در امر صافکاری با توجه به شرایط و میزان آسیب بدنه خودرو می باشد. در این برنامه قصد داریم تا نحوه صافکاری بدون رنگ را توسط مهندس خزلی آموزش دهیم.

مدرس یدالله خزلی
گروه فنی مهندسی ایمگ