اطلاعیه فنی | مشکل در عملکرد نشانگر سوخت | تندر 90 ( پارس خودرو )

اطلاعیه فنی | مشکل در عملکرد نشانگر سوخت | تندر 90 ( پارس خودرو )

شرح حالت حدود 250 کیلومتر پس از پر کردن باک نشانگر هنوز پر را نشان میدهد.
عکس
دلیل بروز مشکل پر شدن بیش از حد باک
جلوگیری از بروز مشکل بهتر است پس از قطع شدن اتوماتیک نازل از سوخت گیری مجدد اجتناب شود

(حداکثر تا 2 بار قطع شدن اتوماتیک نازل می توان سوخت گیری را ادامه داد )

در غیر این صورت مشکل بروز می کند.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ