اندازه گیری لقی شعاعی دنده پینیون مجموعه قفسه گیربکس اتوماتیک

اندازه گیری لقی شعاعی دنده پینیون مجموعه قفسه گیربکس اتوماتیک

 

مدرس صیاد نصیری

گروه فنی مهندسی اِیمِگ