بلبرینگ یا رولبرینگ کفگرد

در صورتی‌که میزان نیروی محوری اعمال شده به محور زیاد باشد، باید از بلبرینگ یا رولبرینگ کفگرد استفاده کرد تا محور بتواند به سهولت دوران کند و از آسیب دیدن، سایش و داغ کردن محور پیشگیری شود. همانگونه که در مقاله‌های مربوط به بلبرینگ و رولبرینگ راجع به تفاوت این دو قطعه اشاره شد، قابلیت تحمل نیروی محوری رولبرینگ کفگرد بیشتر از بلبرینگ کفگرد می‌باشد.

اجزای بلبرینگ کفگرد:

شکل 1، اجزای بلبرینگ را نشان می دهد.

اجزای بلبرینگ کفگردشکل 1-اجزای بلبرینگ کفگرد

بلبرینگ یا رولبرینگ کفگرد بین محور و بدنه ماشین یا دستگاه قرار می‌گیرد و اجازه می‌دهد که اعمال نیروهای محوری به محور، باعث سایش و تخریب آن نشود. با توجه به شکل‌های 1، ملاحظه می‌شود که رینگ بالایی به سمت محور قرار می‌گیرد و از اینرو سرعت رینگ بالایی به سرعت محور نزدیک می‌باشد در حالیکه رینگ پایینی به سمت پوسته ماشین یا دستگاه قرار می‌گیرد و سرعت رینگ بیرونی برابر با سرعت پوسته ماشین یا دستگاه و صفر می باشد. از طرفی مابین رینگ‌های پایینی و بالایی تعدادی ساچمه قرار گرفته‌اند که عمدتا غوطه‎‌ور در روغن یا گریس می‌باشند و از اینرو اصطکاک حداقلی بین پوسته ماشین و محور ایجاد می‌شود و بنابراین محور با اصطکاک حداقلی و با راندمان حداکثری می تواند به دوران خود ادامه دهد و از آسیب‌های مکانیکی همچون سایش نیز در امان باشد.
شکل 2، انواع قفسه مورد استفاده در بلبرینگ کفگرد را نشان می‌دهد.

 

انواع قفسه بلبرینگ کفگرد

قفسه برنجی دوپارچه      قفسه فولادی ماشینکاری شده       قفسه برنجی یکپارچه      قفسه فولادی پرسی       قفسه فولادی پرسی

این مطلب را حتما بخوانید  آب بندی سوپاپ ها

شکل 2-انواع قفسه بلبرینگ کفگرد

مطابق شکل 3، با استفاده از یک واشر با نشیمنگاه کروی، عدم همراستایی بین محور و پوسته ماشین نیز قابل جبران می‌باشد.

استفاده از واشر با نشیمنگاه کروی شکل 3-استفاده از واشر با نشیمنگاه کروی به منظور جبران ناهمراستایی بین محور و پوسته ماشین

انواع بلبرینگ کف‌گرد یا رولبرینگ کف‌گرد:

دسته‌بندی‎‌های مختلفی برای بلبرینگ‌های کفگرد و رولبرینگ‌های کفگرد توسط شرکت‌های سازنده ارائه شده است که در ذیل به تشریح آن پرداخته می‌شود.

 بلبرینگ کفگرد ساده

شکل 4 یک نوع بلبرینگ کفگرد ساده را نشان می‌دهد.

بلبرینگ کفگرد سادهشکل 4-بلبرینگ کفگرد ساده

این بلبرینگ کفگرد بین محور و پوسته دستگاه واقع شده و با تحمل نیروهای محوری باعث تسهیل در دوران محور می‌شود و از تخریب محور و پوسته ماشین پیشگیری می‌شود.

نکته 1:به بلبرینگ‌ها و رولبرینگ‌های کفگرد نباید نیروی شعاعی اعمال کرد، درغیر اینصورت باعث تخریب آنها می‌شود.

 بلبرینگ کفگرد دوردیفه

شکل 5 بلبرینگ کفگرد دو ردیفه را نشان می‌دهد.

بلبرینگ کفگرد دوردیفهشکل 5-بلبرینگ کفگرد دوردیفه

این نوع بلبرینگ کفگرد قادر به تحمل نیروی محوری در دو جهت می‌باشد و قابلیت تحمل بار محوری آن نسبت به یک ردیفه بیشتر می‌باشد.

 رولبرینگ کفگرد ساده

شکل 6 رولبرینگ کفگرد ساده را نشان می‌دهد. در این نوع کفگرد، به دلیل استفاده از غلتک به جای ساچمه بین رینگ‌های بالایی و پایینی، نسبت به بلبرینگ‌های کفگرد قابلیت تحمل نیروهای محوری بیشتری را دارا می‌باشد.

رولبرینگ‌کفگرد سادهشکل 6-رولبرینگ‌کفگرد ساده

شکل 7 قفسه این رولبرینگ کفگرد ساده را نشان می‌دهد.

قفسه رولبرینگ‌کفگرد سادهشکل 7-قفسه رولبرینگ‌کفگرد ساده

 رولبرینگ کفگرد دوردیفه

شکل 8، رولبرینگ کفگرد دوردیفه را نشان می‌دهد. این کفگرد قابلیت تحمل نیروهای محوری متوسط و زیاد را در دو جهت دارا می‌باشد.

این مطلب را حتما بخوانید  سیستم انتقال توان با تسمه

رولبرینگ‌کفگرد دوردیفهشکل 8-رولبرینگ‌کفگرد دوردیفه

 رولبرینگ کفگرد کروی یا بشکه‌ای

شکل 9، رولبرینگ کفگرد کروی را نشان می‌دهد.

رولبرینگ‌کفگرد کرویشکل 9-رولبرینگ‌کفگرد کروی

مطابق شکل 10، این نوع کفگرد قابلیت تحمل نیروهای محوری و شعاعی متوسط و بالا را دارا می‌باشد.

تحمل نیروهای شعاعی و محوری توسط کفگرد کرویشکل 10-تحمل نیروهای شعاعی و محوری توسط کفگرد کروی

از مهمترین خصوصیات این نوع کفگرد مطابق شکل 11 این است که به دلیل وجود نشیمنگاه کروی بالایی و پایینی، به راحتی می‌تواند عدم همراستایی محور نسبت به پوسته یا بدنه ماشین را برطرف کند.

برطرف کردن عدم همراستایی محور و بدنه ماشین توسط کفگرد بشکه‌ایشکل 11-برطرف کردن عدم همراستایی محور و بدنه ماشین توسط کفگرد بشکه‌ای

 نحوه انتخاب بلبرینگ یا رولبرینگ کفگرد

نحوه انتخاب بلبرینگ یا رولبرینگ کفگرد هم همانند آنچه که در مقاله بلبرینگ ذکر گردید می‌باشد، لذا می‌توانید آن مقاله را مطالعه کنید.

نکته 2:هنگام استفاده از کفگرد مطابق شکل 12، حتما به نحوه روانکاری کفگرد توجه کنید به نحوی که به راحتی روغن از بین ساچمه‌ها و غلتک‌ها عبور کند و علاوه بر روانکاری و تمیزکردن کفگرد، دمای آن نیز در محدوده مجاز حفظ شود.

نحوه روانکاری مناسب کفگردشکل 12-نحوه روانکاری مناسب کفگرد

شکل 13 نیز نحوه روانکاری کفگرد کروی دوطرفه را نشان می‌دهد.

نحوه روانکاری کفگرد کروی دوطرفهشکل 13-نحوه روانکاری کفگرد کروی دوطرفه

فهرست