تنظیم دهانه رینگ های پیستون

پیستون ها معمولا دارای سه یا چهار رینگ هستند. در یک پیستون که دارای سه رینگ است دو رینگ کمپرس و یک رینگ روغنی می باشد.
وظیفه رینگ کمپرس: آب بندی محفظه احتراق و جلوگیری از نشتی گاز به محفظه کارتل، انتقال حرارت و خنک کاری پیستون می باشد به این صورت که حرارت را به دیواره های سیلندر انتقال داده و سپس حرارت به مایع خنک کاری اطراف سیلندر منتقل می شود.
وظیفه رینگ کمپرس-روغنی: انتقال حرارت و خنک کاری پیستون ،جلوگیری از فرار کمپرس ،جمع آوری بازمانده های روغن به داخل کارتل روغن موتور می باشد.
وظیفه رینگ روغن: روغن کاری سطح داخلی سیلندر و یا بوش سیلندر و همچنین جمع آوری روغن اضافه به داخل کارتل روغن موتور می باشد.

هنگام نصب رینگ ها در شیارهای پیستون می بایست دهانه ی باز را در فاصله ی مشخصی نسبت به هم قرار دهیم. این فاصله با زاویه 120 درجه نسبت به هم می باشد.

دهانه ها را بر اساس دو فاکتور تنظیم می کنیم:
1.بیشترین فاصله دهانه رینگ ها را از هم
2.حداقل فشار کمپرس بین دو رینگ

حسن اسمعیلی

گروه فنی مهندسی ایمگ