حجم و نوع روغن جعبه دنده اتوماتیک هیدوندای | بخش اول

حجم و نوع روغن جعبه دنده اتوماتیک هیدوندای | بخش اول

حجم روغن | Lit نوع روغن گیربکس اتوماتیک مدل خودرو
7.8 ATF HFM / ATF SP IV Coupe F4A42
8.5 ATF HFM / ATF SP IV Trajet
6.6 ATF HFM / ATF SP IV i30
9 ATF HFM / ATF SP IV ix55
8 Mobil Dexron II H1
9.2 ATF M-1375-4 Centenntial
6.1 ATF HFM / ATF SP IV i10
6.8 ATF HFM / ATF SP IV i20
7.8 ATF HFM / ATF SP IV Coupe F4A42
8.5 ATF HFM / ATF SP IV Trajet
6.6 ATF HFM / ATF SP IV i30

گروه فنی مهندسی اِیمِگ