خطا سنسور دور موتور و رفع عیب آن | پراید X100

خطا سنسور دور موتور و رفع عیب آن | پراید X100

توضیح خطا سنسور دور موتور و رفع عیب  بر روی موتور با ایسیو (LZNF)
نشانه
  1. روشن شدن چراغ چک
  2. ثبت خطای دور موتور ( در دور بالای 3500  دور در دقیقه )
مراحل بررسی
  1. مشاهده چراغ چک روشن
  2. خواندن کد خطا دور موتور توسط دستگاه دیاگ
  3.  ECU موتور از نوع LZNF
رفع نقص
  1. سنسور از محل نصب خود باز شود
  2. واشر فلزی با ضخامت 0.4 میلیمتر مطابق شکل روی سنسور نصب شود.
  3. سنسور در محل خود مجددا نصب گردد.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ