روشن شدن چراغ هشدار روغن

روشن شدن چراغ هشدار روغن

روشن شدن ناگهانی چراغ هشدار روغن ناشی از کاهش فشار مدار روغنکاری می باشد که دلیل آن عدم عملکرد صحیح اویل پمپ، کمبود روغن و خرابی سنسور  یا فشنگی روغن می باشد. ولی چنانچه به تدریج و در دراز مدت چراغ هشدار روغن روشن شود این عیب ناشی از سایش بیش از حد یاتاقان های ثابت و متحرک میل لنگ و میل سوپاپ و یاتاقان های میل بادامک می باشد که باعث می شود لقی بین محورهای میل لنگ و میل سوپاپ و یاتاقان های آنها زیاد شده و روغن بدون هیچ مقاومتی از فاصله بین محور و یاتاقانها خارج شده و باعث ایجاد افت فشار مدار روغنکاری شود. از آنجایی که عمل سایش محورها و یاتاقان ها به مرور اتفاق میفتد این نوع کاهش فشار نیز به تدریج رخ میدهد.