روشن ماندن چراغ ایربگ | پژو پارس

روشن ماندن چراغ ایربگ ( کیسه هوا ) | پژو پارس

 

عیب اتصالی دسته سیم ایربگ راننده
شرح عیب قرار گیری دسته سیم  ایربگ زیر پیچ تلسکوپی ( در هنگام مونتاژ )
مراحل بررسی

1- بررسی محل احتمالی عیب

2- دسته سیم ایربگ کنترل شود.
3- در صورت لهیدگی دسته سیم مربوطه تعویض شود ( قبل از تعویض حتما بست قطب باتری جدا شود ).
4- با کمک بست پلاستیکی  دسته سیم طوری مهار شود که زیر پیچ قرار نگیرد.
5-  فیوز مربوطه بررسی شده و درصورت لزوم تعویض گردد.
6- با استفاده از دستگاه عیب یاب خطا مربوطه پاک شود.
7- صحت عملکرد مدار بررسی شود.

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ