سنسور چرخ ( ABS)

سنسور چرخ  ABS و یا سنسورهای سرعت چرخ  خودرو  به دو دسته ذیل تقسیم می شوند:

سنسور چرخ ABS

سنسور چرخ ABS

  • القایی
  • اثرهال

سنسور سرعت چرخ القایی دارای یک هسته آهنی (آهن ربای دائم) می باشد سیم پیچی دور این هسته آهنی پیچیده شده است .مبنای کار این سنسور به این نحو است که هسته آهنربای سیم پیچ شده یک میدان مغناطیسی حول خود ایجاد می کند و هر گاه در این میدان مغناطیسی تغییری ایجاد گردد؛ در سیم پیچی که اطراف آهنربا قرار گرفته، جریان الکتریکی القا می گردد. بنابراین از این خاصیت می توان در ساختار سنسور استفاده کرد.
سنسور سرعت چرخ خودرو روی محور سگدست یا توپی چرخ سیستم فرمان هیدرولیک تثبیت می گردد و روبروی این سنسور چرخ دندانه داری قرار می گیرد که به همراه چرخ دوران می نماید. با دوران چرخ دندانه دار، با عبور هرکدام از دندانه ها از روبروی سنسور، یکبار خطوط قوای مغناطیسی تضعیف و تقویت شده  و این تضعیف یا تقویت میدان مغناطیسی به معنی تغییر شدت میدان مغناطیسی است. تغییر شدت میدان مغناطیسی باعث می گردد که خطوط قوای مغناطیسی که در حال تضعیف و تقویت می باشند به سیم پیچ سنسور برخورد کرده و در آن جریان متناوبی را القا نمایند. جریان متناوب القا شده به واحد کنترل الکترونیکی یا ECU سیستم ترمز ضدقفل ارسال و تحت پردازش واقع می گردد. از آنجایی که با تغییر در سرعت دورانی چرخ، تعداد تکرار و شدت تضعیف و تقویت میدان مغناطیسی نیز تغییر می کند بنابراین ولتاژ و فرکانس جریان تولیدی سیم پیچ این سنسور نیز تغییر می کند. واحد کنترل الکترونیکی، فرکانس جریان برق متناوب تولیدی این سنسور را با سرعت دورانی چرخ به طور متناظر محاسبه می نماید بدین معنی که افزایش فرکانس این جریان برق به منزله افزایش سرعت دورانی چرخ و کاهش فرکانس این جریان برق به معنی کاهش سرعت دورانی چرخ می باشد.

این مطلب را حتما بخوانید  مشاغل مرتبط با خودرو - برق‌ خودرو
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست