سيستم تايمينگ متغير سوپاپ ها | VVT

سيستم تايمينگ متغير سوپاپ ها | VVT

در اكثر خودروهاي جديد به جهت بهينه سازي عملكرد موتور از سيستم تايمينگ متغير سوپاپ ها يا VVT استفاده مي كنند. اين سيستم داراي انواع مختلفي است كه  هم مقدار كورس باز شدن سوپاپ را تغيير مي دهد و هم مقدار آوانس و ريتارد سوپاپ ها را تغيير مي دهد.

به طور مثال در بعضي از سيستم ها مطابق شكل (1) بادامك مخروطي بوده و ميل بادامك نيز مي تواند حركت محوري داشته باشد . از اينرو با حركت محوري ميل بادامك ، ميزان ارتفاع موثر بادامك تغيير كرده و نتيجه آن تغيير در ميزان حركت عمودي سوپاپ و همچنين زمان بازشدن سوپاپ مي باشد.

a : حداقل حركت عمودي سوپاپ        b : حداكثر حركت عمودي سوپاپ

شكل 1- تغيير در زمان و ميزان حركت عمودي سوپاپ ها با استفاده از بادامك هاي مخروطي

 

در مثالي ديگر با توجه به شكل (2) يكي از دو ميل سوپاپ ها بوسيله زنجير تايم یا تسمه تايم از ميل لنگ قدرت را دريافت نموده و با استفاده از زنجير (3) قدرت به ميل سوپاپ ديگر منتقل مي شود .

1- ميل سوپاپ دود 2- ميل سوپاپ هوا 3- زنجير 4- مجموعه هيدروليكي كنترل زنجير 5- شير هيدروليك دبي و فشار روغن

شكل2- VVT نوع زنجيري

 

ميل سوپاپي كه قدرت را از ميل لنگ مي گيرد همواره داراي تايمينگ خاصي بوده و عمل متغيير بودن تايمينگ برروي آن ميل سوپاپ در اين سيستم تاثير ندارد ولي ميل سوپاپ ديگر كه به وسيله زنجير (3) ، قدرت را از ميل سوپاپ اول مي گيرد ، مي تواند تايمينگ متغيري داشته باشد ، بدين ترتيب كه به طور مثال اگر ميل سوپاپ دود (1) قدرت را از ميل لنگ دريافت كند و ميل سوپاپ هوا (2) قدرت را از ميل سوپاپ (1) بوسيله زنجير (3) دريافت كند ، چنانچه  قسمت پايين و بالاي زنجير (3) به سمت بالا حركت كند ميل سوپاپ (2) كمي درجهت عقربه ساعت نسبت به ميل سوپاپ (1) دوران مي كند در حاليكه اگر قسمت پايين و بالاي زنجير (2) به سمت پايين حركت كند. ميل سوپاپ (2) كمي درجهت خلاف عقربه ساعت نسبت به ميل سوپاپ (1) دوران مي نمايد و باعث آوانس و ریتارد میل سوپاپ هوا نسبت به میل سوپاپ دود می شود.

نویسنده صیاد نصیری

گروه فنی مهندسی اِیمِگ