شبیه سازی عیوب الکتریکی در سیم کشی برق خودرو

شبیه سازی عیوب الکتریکی در سیم کشی برق خودرو

یکی از مشکلات در مدار های الکتریکی  شل بودن  یا ضعیف بودن اتصالات می باشد با یک  روش ساده و کارامد می توان  به راحتی  بیشتر این موارد را پیدا کرد و آن روش شبیه سازی ساده می باشد.

1.تکان دادن  2.کشیدن  3.ضربه زدن

با انجام موارد بالا در محل های که احتمال بروز عیب مربوطه می رود و بررسی تاثیر آن در عملکرد مدار می توان با سهولت و سرعت بیشتری عیب مورد نظر را پیدا کرد.

نکته : دقت کنید تکان دادن ، ضربه زدن یا کشیدن طوری نباشد  خود آن عمل باعث بروز عیب شود.

گروه فنی مهندسی ایمگ