شیربرقی EGR

شیربرقی EGR

یکی از مشکلات موتور‌های رقیق‌سوز که در ناحیۀ  کار می‌کنند، افزایش دمای احتراق و نهایتاً تولید آلایندگی اکسیدهای ازت ( NOx ) می‌باشد، برای کنترل آلایندگی  از EGR استفاده می‌شود.

1- فیلترهوا 2- دریچۀ گاز 3 و 5- دود خروجی که دوباره به گردش درآمده و وارد مانیفولد هوا می‌شود 4- شیربرقی EGR

شکل 1- شماتیک عملکردی EGR

 

شکل (1) شماتیک عملکردی EGR را نشان می‌دهد.

هنگامی که دمای احتراق هوا و بنزین افزایش یابد، ECU به شیربرقی EGR دستور بازشدن می‌دهد. با بازشدن این شیر، مقداری از دودهای خروجی اگزوز به مانیفولد هوا راه پیدا کرده و به جای تعدادی از مولکول‌های هوای تازه، مولکول‌های دود خروجی اگزوز وارد سیلندر می‌گردد، که در اینصورت احتراق ناقصی تولید شده که منجر به کاهش دمای احتراق و نهایتاً کاهش  NOx می‌شود.

be: مصرف سوخت

شکل 2- تأثیر EGR بر HC، و مصرف سوخت

 

لازم به ذکر است که با توجه به شکل (2) هر چقدر میزان زمان و مقدار استفاده از EGR زیادترشود، آلایندگی  کاهش می‌یابد، در حالیکه مصرف سوخت و آلایندگی هیدروکربن‌های نسوخته (HC) افزایش می‌یابد.

شیربرقی EGR، جریان برق مثبت 12 ولت خود را از رلۀ دوبل دریافت کرده و زمان و مقدار باز و بسته بودن آن توسط ECU با کنترل منفی آن، صورت می‌پذیرد. ساختمان ظاهري اين شير برقي همانند شيربرقي كنيستر مي‌باشد.

گروه فنی مهندسی اِیمِگ