عوامل شایع در ضربه زدن گیربکس اتوماتیک

عوامل شایع در ضربه زدن گیربکس اتوماتیک

 

مدرس رضا قریشی
گروه فنی مهندسی ایمگ