عیب یابی مجموعه خورشیدی گیربکس اتوماتیک

عیب یابی مجموعه خورشیدی گیربکس اتوماتیک

 

مدرس صیاد نصیری

گروه فنی مهندسی اِیمِگ