عیب یابی مجموعه خورشیدی گیربکس هیوندای

عیب یابی مجموعه خورشیدی گیربکس هیوندای

 

مدرس: صیاد نصیری | عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
گروه فنی مهندسی اِیمِگ