معرفی انواع فنر استفاده شده در سیستم تعلیق خودرو | بخش اول

در این قسمت از فیلم های آموزش مکانیک خودرو، بطور کامل انواع فنرهای استفاده شده در سیستم تعلیق خودرو معرفی می شوند.

بخش اول را می توانید در این قسمت مشاهده نمایید.

مدرس صیاد نصیری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

گروه فنی مهندسی ایمگ