معرفی مجموعه های خورشیدی Compound

معرفی مجموعه های خورشیدی Compound

 

مدرس صیاد نصیری
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
گروه فنی مهندسی اِیمِگ