معرفی کامل سیستم تهویه مطبوع خودرو | بخش اول

در این برنامه چهار قسمتی یک معرفی کامل از سیستم تهویه مطبوع خودرو ارائه خواهد شد.

قسمت اول:

مدرس صیاد نصیری
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
گروه فنی مهندسی ایمگ