معرفی مودولاتور سیستم ترمز ضد قفل خودرو ABS

معرفی مودولاتور سیستم ترمز ضد قفل خودرو ABS

 

گوینده: محمد شمسی
گروه فنی مهندسی ایمگ