نحوه باز کردن قفل سوئیچ بدون باز کردن رو دری

نحوه باز کردن قفل سوئیچ بدون باز کردن رو دری خودرو های 206، 207 و رانا

مدرس یدالله خزلی
مدرس مرکز آموزشی ایساکو
گروه فنی مهندسی ایمگ