نحوه برداشتن موم آب بندی ECU

نحوه برداشتن موم آب بندی ECU

 

مدرس: مهندس میرعرفانی

گروه فنی مهندسی اِیمِگ