نحوه تشخیص تعویض گلگیر عقب خودرو

نحوه تشخیص تعویض گلگیر عقب خودرو

 

مدرس آریا حسینی

گروه فنی مهندسی اِیمِگ