نحوه تشخیص روغن سوزی در موتور

نحوه تشخیص روغن سوزی در موتور

ابتدا باید موتور را به دمای نرمال برسانیم (یک بار فن کار کند).
اندازه روغن موتور و سطح کیفیتی روغن را بازدید نمایید. تمامی شمع های موتور را باز کرده و رله دوبل راقطع کنید و اگر دریچه گاز از نوع دستی می باشد، آن را در حالت باز قرار دهید. با استفاده از ابزار مخصوص کمپرس سنج، فشار کمپرس تمامی سیلندرها اندازه گیری کنید. (در حالت فوق زمانی ابزار کمپرس سنج را در جای محل شمع نصب شده است، موتور خودرو را استارت می زنیم تا بتوانیم فشار کمپرس سیلندرها را اندازه گیری کنیم ). فشار کمپرس تمامی سیلندرها می بایست با اندازه استاندارد تایین شده شرکت برابری کند.

نکته:اگر فشار پایین تر از اندازه مجاز باشد.دو ایراد ممکن است وجود داشته باشد:
1. ممکن است ایراد از قسمت بالایی موتوریعنی سرسیلندر باشد.
2. ممکن است ایراد از قسمت پایینی موتر یعنی رینگ و پیستون باشد.

نکته:برای اینکه بدانیم خرابی از کدام قسمت سر سیلندر می باشد،راه تست وجود دارد.
1. برای اینکه تشخیص دهیم، در داخل محفظه احتراق ،از محل شمع 5 سی سی روغن ریخته و دوباره با ابزار کمپرس سنج، میزان کمپرس را اندازه گیری می کنیم.
2. اگر فشار کمپرس بالا امد، به این معنی می باشد که مشکل از رینگ و پیستون می باشد. اما اگر فشار کمپرس به همان اندازه قبل ماند، به معنای این است که ایراد از سر سیلندر می باشد.
3. اگر در هنگام کمپرس گیری ،فشار کمپرس به داخل رادیاتور آب نفوذ کرد، (ایجاد حباب آب در رادیاتور ) می تواند ایراد از واشر سر سیلندر باشد.

 

نویسنده حسن اسمعیلی

گروه فنی مهندسی ایمگ