نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02 میلیمتر

نحوه خواندن کولیس با دقت 0.02  میلیمتر:

ردیف توضیحات عکس
1 نمای کلی کولیس
2 فک ثابت ( عدد صحیح از روی خط کش این بخش خوانده می شود)
3 فک متحرک و ورنیه ( اعداد اعشار از اینجا خوانده میشوند)، هر یک از خطوط ریز 0.02 میلیمتر.و اعداد بزرک 0.1 میلیمتر هستند
4 قطعه مورد نظر به صورت دقیق و عمود بین لبه های کولیس قرار داده شود
5 عدد قبل از صفر ورنیه خوانده شود ( در اینجا 26)
6 دقت شود کدام خط ورنیه و خط خط کش در یک راستا هستند ( در اینجا خط 0.40 میلیمتر)

در نهایت دو عدد خوانده شده در کنار هم قرار گیرند:

21.40= 0.40+21

نکته: معمولا خواندن کولیس هایی با دقت 0.02 میلیمتر دشوار است . اگر نمیتوان تشخیص داد کدام خطوط دقیقا در یک راستا هستند کافیست سه خطی که به نظر در یک راستا میایند را پیدا کرده و خط میانی را بخوانید.مثلا در اینجا که 38-40-42 به نظر در یک راستا هستند و عدد 40 انتخاب می شود، البته فقط در زمانی که نمیتوان به صورت دقیق تشخیص داد این روش پیشنهاد می گردد (اما بهترین حالت دقت بیشتر و اتخاب صحیح  عدد مورد نظر است).

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ