نقص فشار خط اصلی مدار هیدرولیک گیربکس اتوماتیک AL4 می تواند منجر به بروز عیوب زیادی گردد. عملیات تعویض دنده در گیربکس های اتوماتیک از طریق فعال و غیرفعال شدن باندهای ترمزی، کلاچ های چند صفحه ای ترمزی و کلاچ ها صورت می پذیرد.
از طرفی فعال و غیر فعال شدن اعضای عملکردی گیربکس های اتوماتیک(باندهای ترمزی، کلاچ های چند صفحه ای ترمزی و کلاچ ها) نیز از طریق تغییر فشار روغن اعمالی به پیستون آنها صورت می پذیرد. پمپ هیدرولیک روغن گیربکس اتوماتیک AL4 که توسط پوسته مبدل گشتاور یا تورک کانورتور به دوران میل لنگ، شروع به دوران می کند، روغن را از کارتل و فیلتر دریافت کرده و پس از عبور از مجموعه رگولاتور، فشار آن در محدوده مجاز تنظیم شده و به عنوان فشار خط اصلی به بخش های مختلف بلوک هیدرولیک گیربکس اتوماتیک ارسال می گردد.

در گیربکس های امروزی از سنسور فشار به منظور دستیابی به اهداف ذیل استفاده می گردد:

  •  اندازه گیری فشار خط اصلی و ارسال آن به واحد کنترل الکترونیکی گیربکس یا TCU(Transmission Control Unit): از آنجایی که بروز لغزش بیش از حد در صفحه کلاچ های و باندهای ترمزی باعث تخریب زود هنگام آنها می شود، واحد کنترل الکترونیکی گیربکس همواره فشار خط اصلی را پایش کرده و از بروز لغزش بیش از حد بین صفحات دیسک و لنت صفحه کلاچ ها و لنت باندهای ترمزی جلوگیری می کند.
  • واحد کنترل الکترونیکی از طریق پردازش اطلاعات مرتبط با فشار خط اصلی، تایمینگ و زمان بندی تعویض دنده را به نحوی کنترل می کند که عملیات تعویض دنده حتی المکان بدون ضربه و نرم صورت پذیرد.
  • در صورت بروز نقص فشار خط اصلی، گیربکس اتوماتیک وارد مد اضطراری می گردد که در اینصورت فقط دنده ای 3 و عقب قابل دستیابی می باشد.
  •  در برخی از گیربکس های اتوماتیک، عملیات کنترل فشار خط اصلی با پردازش سیگنال سنسور فشار گیربکس و کنترل شیر برقی تنظیم فشار خط که به شیربرقی نیرو متغیر یا VFS(Variable Force Solenoid) معروف است، صورت می پذیرد. در این صورت با توجه به شرایط عملکردی خودرو، می توان فشار خط اصلی را به نحوی تنظیم نمود تا اهداف ذیل محقق گردد:
این مطلب را حتما بخوانید  تعمير و تنظيم شمع خودرو

 I. پیشگیری از افزایش بیش از حد فشار روغن: در صورتی که فشار روغن گیربکس اتوماتیک از حد مجاز تجاوز کند، انرژی بیشتری از موتور    دریافت شده که منجر به افزایش مصرف سوخت و آلایندگی می گردد و از سویی نیز باعث آسیب دیدن روغن، پمپ و سایر اجزای هیدرولیکی گیربکس می گردد.

II. تایمینگ تعویض دنده مطلوب: با تنظیم متغیر فشار خط اصلی، می توان متناسب با شرایط عملکردی خودرو، فشار فعال و غیر فعالسازی  باندهای ترمزی و صفحه کلاچ ها را به نحوی تنظیم نمود تا باعث تعویض دنده نرم و بدون ضربه گردد.
با توجه به مطالب فوق می توان دریافت که سیگنال فشار خط اصلی نقشی کلیدی در عملیات تعویض دنده و طول عمر قطعات گیربکس اتوماتیک دارد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست