نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی کرمانشاه 2018

نمایشگاه ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی کرمانشاه 2018 | شانزدهمین دوره

کشور | شهر ایران | کرمانشاه
تاریخ 29 آبان الی 2 آذر
مسئول برگزاری سرکار خانم مهندس خلیلی
محل برگزاری نمایشگاه بین المللی کرمانشاه

گروه فنی مهندسی اِیمِگ