نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی اهواز 2018

نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی اهواز 2018

کشور | شهر ایران | اهواز
تاریخ  1 تا 4 آذر ماه سال 1397
مسئول برگزاری آقای احمدی زاده
محل برگزاری نمایشگاه بین المللی خوزستان

گروه فنی مهندسی اِیمِگ