وظیفه میله ضد غلتش در سیستم تعلیق چیست؟

وظیفه میله ضد غلتش در سیستم تعلیق چیست؟

 

مدرس صیاد نصیری 
گروه فنی مهندسی ایمگ