چشمک زدن و روشن ماندن چراغ سقف خودروی دنا | مالتی پلکس SMS

چشمک زدن و روشن ماندن چراغ سقف خودروی دنا | مالتی پلکس SMS

 

مشکل: مالک خودرو دنا مجهز به سيستم مالتي پلكس سازه پويش | SMS به نمایندگی مراجعه و بیان می کند چراغ سقف خودرو در حالت ایستاده دائم روشن است و در حرکت چراغ چشمک زن می شود.

در سیستم مالتی پلکس sms نکته اینجا می باشد که اگر میکروسوئیچ یا محرک خراب باشد خودرو هم در حالت حرکت و هم در حالت ساکن چراغ سقف شروع به چشمک زدن می کند، اما اگه ایراد از نود RN باشد در حالت ساکن چراغ سقف روشن و در حرکت چشمک میزند.
برای بررسی ایراد فوق باید پیکربندی یونیت RN را بررسی کرد و پس از مشخص شدن ایراد باید یونیت RN را تعویض نمود.
جهت اطمینان از رفع ایراد باید تست جاده ای انجام شود.

گروه فنی مهندسی ایمگ