1. صفحه اصلی
  2. سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان
  3. برگه 2

سیستمهای تعلیق ترمز و فرمان

مدلسازی تاير خودرو

مدلسازی تاير خودرو

مدلسازی تاير خودرو چکيده: نحوه ی مدلسازی تاير خودرو ، بدست آوردن نیروها و گشتاورهای بین تایر و زمین دارای نقش حیاتی در سیستم های هدایت و کنترل خودرو، از…
سیستم تعلیق ترمز و فرمان خودرو

سیستم فرمان خودرو | بخش دوم

سیستم فرمان خودرو (بخش دوم) سیستم فرمان خودرو، وظیفه کنترل جهت خودرو را بر عهده دارد. نیروی دست راننده با ضریب تقویت 20 از غربیلک فرمان به چرخ ها منتقل…
فهرست