تقویم آموزشی مهر ماه 1400

محل برگزاری کلیه کارگاه های آموزشی در بخش مکانیک خودرو دانشگاه شریف می باشد

کارگاه های برق و انژکتور

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره برق خودروهای داخلی4 روز | 40 ساعت 1400/08/18آقای پویا صفی خانی
دوره ایسیو4روز | 40 ساعت1400/08/25 آقای زینی
دوره مالتی پلکس3روز | 30 ساعت 1400/08/15آقای رفیعی
دوره انژکتور خودروهای داخلی3روز | 30 ساعت1400/08/26 آقای مسعود فخری
دوره برق هیوندای3روز | 30 ساعت1400/08/22آقای ابراهیمی
دوره آپشن4روز |40 ساعت1400/08/18آقای روزبهانی
ریمپ مقدماتی3روز |30 ساعت1400/08/05آقای زینی
ریمپ TNM2روز |20 ساعت1400/08/13آقای زینی

کارگاه های رنگ و بدنه

نام دورهمدت زمان دورهتاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/08/04 آقایان اسمعیلی، ربانی
دوره کارشناسی فنی، بدنه و رنگ خودرو4 روز | 40 ساعت1400/08/11آقایان اکبری،مکی
دوره کارشناسی فنی،بدنه و رنگ خودرو4روز | 40 ساعت1400/08/15آقایان مکی،ربانی
دوره کارشناسی فنی،بدنه و رنگ خودرو4روز | 40 ساعت1400/08/25آقایان مکی،اکبری
دوره کاور3 روز | 30 ساعت1400/08/29 آقای رهبری
دوره پولیش،صفرشویی و سرامیک 4 روز | 40 ساعت1400/08/22آقای صادقی
دوره ترمیم و تعمیر شیشه 2روز | 20 ساعت1400/08/08آقای میرزایی
دوره ترمیم و تعمیر شیشه 2روز | 20 ساعت1400/08/29آقای میرزایی

کارگاه های موتور و گیربکس

نام دورهمدت زمان دوره تاریخ شروع دورهمدرس دوره
دوره تعمیرات گیربکس AL42روز | 20 ساعت1400/08/20آقای اسمعیلی
دوره گیربکس CVT2روز | 20 ساعت1400/08/08 آقای مصطفی شیرزاد
دوره گیربکس 4،5،6 سرعته هیوندا و کیا4روز | 40 ساعت1400/08/15آقای مسعود فخری
دوره موتور هیوندا 2روز | 20 ساعت1400/08/27آقای حسن اسمعیلی
دوره مبانی مکانیک خودرو4روز | 40 ساعت1400/08/08آقای مسعود فخری
دوره فرمان هیدرولیک1روز | 10 ساعت1400/08/22آقای محمدی
فهرست