روش بستن سرسیلندر موتور

ابتدا برای دسترسی به پیچ های سرسیلندر ،قاپاق سوپاپ را باز کرده سپس با آچار مورد نظر پیچ های سرسیلندر را به صورت حلزونی از خارج به داخل باز می کنیم.

شکل-۱ نمایش شیوه بستن سرسیلندر

و در هنگام بستن سرسیلندر،برعکس باز کردن به صورت حلزونی از داخل به خارج می باشد.علت اینکه از داخل به خارج پیچ های سرسیلندر را می بندیم. این است که واشر سرسیلندر به صورت کاملا صاف روی قسمت سرسیلندر و بلوکه بنشیند.

شکل-۲ نمایش شیوه باز کردن سرسیلندر

 

در هنگام بستن پیچ های سرسیلندر، هر شرکت خودرو ساز برای موتورهای خود یک استاندارد  را دارا می باشد. برای مثال: روش بستن پیچ های سرسیلندر موتور 1800(Xu7JPIL3) شرکت پژو فرانسه
1- ابتدا همه پیچ ها را با گشتاور kg6 توسط ترکمتر سفت می کنیم.
2- پیچ شماره 1 را شل کرده و به میزان kg2سفت می کنیم. این مرحله را برای پیچ های دیگر نیز انجام می دهیم.
3-پیچ شماره 1 را به میزان 107 درجه با آچار درجه سفت می کنیم.این مرحله را برای 9 پیچ دیگر نیز انجام می دهیم.
4-پیچ شماره 4 را به میزان 200 درجه با آچار درجه در دو مرحله سفت می کنیم.

نکته: بعد از هر بار باز شدن سرسیلندر باید عمل کنترل تاب کف سرسیلندر توسط خط کش فلزی مخصوص صورت گیرد.

میزان تاب مجاز سرسیلندر0/05می باشد.اگر این تاب از حد مجاز خود بیشتر شود،سرسیلندر می بایست تعمییر گردد.برای تعمییر سرسیلندر هر موتور می بایست متناسب با جدول تعمییرات شرکت سازنده پیش رفت. برای مثال:
موتور 1800(Xu7JPIL3) شرکت پژو فرانسه ،میزان تاب مجاز در سرسیلندر این موتور 0/05 میلی متر می باشد.در صورت بیش از حد بودن تاب مجاز ،تعمیر کار فقط یک بار میتوان به اندازه 0/2 میلی متر سر سیلندر را تراش دهد.
بر روی سرسیلندرتعمییرشده،مجاز به انداختن واشر سرسیلندر استاندارد نمی باشیم.زیرا از سرسیلندر استاندارد ما به اندازه 0/2 میلی متر کسر شده و می بایست از واشر سرسیلندرتعمییری استفاده نمود.
واشر سرسیلندر تعمییری همیشه 0/2 میلی متر از واشر سرسیلندر استاندارد ضخیم تر می باشند،که این ضخیم تربودن واشر، باعث پر شدن آن فضای خالی 0/2 میلی متری که سرسیلندر تعمییری دارد می شود.

حسن اسمعیلی

گروه فنی مهندسی ایمگ