مدرسین بخش مکانیک خودرو دانشگاه صنعتی شریف |دوره های آزاد

مهندس علی مکی

مهندس سید عباس میرعرفانی

مهندس مسعود فخری

مهندس صیاد نصیری

مهندس محمد سرکاری زواره

مهندس فرشید نوری

مهندس سعید رضایی

مهندس مصطفی قریشی