تست و بررسی رله فن رادیاتور

در این مقاله با این مسئله پرداخته می شود که در صورت سوختن رله فن های دور تند، کند و موازی چه اتفاقی در سیستم خنک کاری رخ می دهد. در خودروی پژو 405 جا نمایی رله ها هنگامی که روبروی خودرو قرار می ایستیم به ترتیب از سمت راست رله دور کند، رله دور تند و رله موازی می باشد.

شکل-1 جا نمایی رله های فن در پژو 405

 

در قدم اول ابتدا توسط مولتی متر رله دور کند را بررسی می کنیم که آیا برق مثبت باتری از سمت جعبه فیوز کالسکه ای وارد شده است یا خیر. بر اساس نشانه های رله سالم باید برق مثبت باتری هم در پایه بومین و هم در پایه قدرت وجود داشته باشد. در صورتی که رله توسط یونیت فن تحریک شود پلاتین جابجا شده و مدار داخل رله فعال می شود.

رله دور کند حتی زمانی که سوئیچ بسته می باشد باید برق داشته باشد اما در رله های دور تند و موازی جهت تست رله ها باید حتما سوئیچ باز باشد.

هنگامی سوئیچ باز وقتی پایه های قدرت و فرمان رله دور تند را با مولتی متر بررسی می کنیم باید برق مثبت باتری وجود داشته باشد. در رله موازی هم به همین صورت مانند رله دور تند می باشد. رله موازی طبق نقشه پل ارتباطی بین موتور شماره یک و موتور شماره دو می باشد. نکته مهم در رله موازی این می باشد که یکی از پایه ها بدنه دائم می باشد. این پایه را توسط لامپ تست می توان چک کرد. نحوه تشخیص این پایه به این صورت می باشد که در استاندارد سیم کشی پژو رنگ سبز و زرد منفی می باشد.

راه دیگر تست رله های فن رادیاتور به این شکل می باشد که توسط دستگاه دیاگ رله های فن را تحریک می کنیم و نحوه عملکرد فن موتور را مشاهده می کنیم.

از عیب های شایع مدار فن سیستم خنک کاری عدم کارکرد آن می باشد. همانطور که عنوان شد قدم اول تست پایه های رله فن می باشد که دارای برق مثبت باتری هستند یا خیر. در جعبه فیوز کالسکه ای دو فیوز فلزی وجود دارد که مربوط به مدار فن موتور می باشد. در خودروهایی که دارای سیستم ABS می باشند دو فیوز دیگر هم وجود دارد. پس از بررسی رله جهت وجود مثبت باتری در صورت نبود برق مثبت در پایه ها رله های جهبه فیوز کالسکه ای را چک می کنیم.

روش دیگر تست مدار فن رادیاتور به این شکل می باشد که ابتدا کانکتور یونیت فن را جدا کرده، و طبق نقشه پایه شماره یک کانکتور یونیت فن مربوط به فن دور کند می باشد و با اتصال منفی با هاین پایه فن ها باید با دور کند شروع به کار کنند.

توجه داشته باشید در صورت سوختن رله دور تند یا خارج شدن آن از مدار اتفاقی برای رله دور کند رخ نخواهد داد و رله دور کند به وظیفه خود عمل خواهد کرد اما در صورت سوختن رله موازی با تحریک پایه یک کانکتور یونیت فن دیگر فن ها شروع به کار نمی کنند و دلیل آن این نکته می باشد که عملگرهای ما در مدار بصورت سری می باشند. در صورتی که برای هر یک از قطعات مدار به جز رله دور تند اتفاقی رخ دهد دور کند فن ها دیگر فعال نخواهد شد.

مدار فن دور تند به صورت موازی می باشد جهت تست دور تند مدار با وصل کردن منفی باتری با پایه های شماره یک و شماره 10 کانکتور یونیت فن، دور تند فن ها فعال می شود.

پویا صفی خانی

گروه فنی مهندسی ایمگ