اهمیت بازرسی زیر خودرو در کارشناسی بدنه

اهمیت بازرسی زیر خودرو در کارشناسی بدنه

 

مدرس آریا حسینی
گروه فنی مهندسی ایمگ