بررسی و تعویض کمربند جلو وعقب | رنو تندر 90 – ساندرو

بررسی و تعویض کمربند جلو وعقب | رنو تندر 90 – ساندرو

توضیح با توجه به احتمال وجود خرابی در کمر بند های جلو برخی خودرو های تندر 90 و ساندرو لازم است عملیات زیر برای بررسی کمربند به دقت انجام شود.
مناطق مورد بررسی سطوح تسمه ، لبه ها ، اتصالات فلزی از نظر بردگی ، پارگی یا عدم چرخش مناسب مورد بررسی قرار گیرد.
تعویض در صورت مشاهده هر گونه پارگی و دفرمگی یا لبه دار شدن، کمربند باید تعویض گردد.

 

گروه فنی مهندسی اِیمِگ