تنظیم زوایای چرخ خودرو با استفاده از دستگاه

 

تنظیم زاویه چرخ خودرو (تنظیم فرمان)با دستگاه های میزان فرمان کامپیوتری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. چرخ خودرو دارای زوایایی به شرح ذیل می باشد که باعث شده است چرخ را به جسمی با تحلیل دینامیکی سه بعدی مبدل سازد:

  •  زاویه کمبر(Camber Angle): انحراف خط مرکزی چرخ ها در نمای روبروی یا عقب خودرو نسبت به محور قائم را زاویه کمبر گویند. در حالتی که قسمت بالای چرخ های چپ و راست به هم نزدیک باشند و محل تماس چرخ های چپ و راست با زمین از هم دور باشند زوایه کمبر منفی ایجاد می شود. وجود زاویه کمبر منفی باعث افزایش پایداری خودرو بخصوص حین عبور از پیچ جاده می شود در حالیکه باعث بروز لاستیک سایی می گردد.
  •  زاویه کستر(Caster Angle): انحراف محور سگدست نسبت به محور قائم از نمای جانبی خودرو را زاویه کستر گویند. چنانچه محور سگدست زاویه ای شبیه محور فرمان دوچرخه و رو به جلوی خودرو داشته باشد زاویه کستر مثبت ایجاد می شود که عمدتا در چرخ های جلو زاویه کمبر مثبت استفاده می شود و باعث پایداری جهتی چرخ می شود و از بروز حالت گیجی فرمان پیشگیری می شود در حالیکه با استفاده از زاویه کستر منفی در چرخ های عقب ویژگی کم فرمانی خودرو و نهایتا پایداری خودرو افزایش می یابد.
  • زاویه تو(Toe Angle): زاویه تو به انحراف خط مرکزی چرخ ها نسبت به محور طولی خودرو در نمای بالای خودرو گفته می شود. چنانچه جلوی چرخ ها باز باشد زاویه تو اوت(Toe Out) و اگر جلوی چرخ ها بسته باشد زاویه را تو این(Toe In) گفته می شود. با استفاده از زاویه تو، می توان اثر تمایل چرخ ها در حرکت بر روی یال مخروط که به دلیل زاویه کمبر ایجاد می شود را کاهش داد و از گیجی چرخ پیشگیری می شود که باعث ارتقای پایداری خودرو می شود.
این مطلب را حتما بخوانید  نابالانسی استاتیکی و دینامیکی چرخ خودرو

گروه فنی مهندسی ایمگ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست