معرفی سیستم تعلیق عقب پراید

معرفی سیستم تعلیق عقب پراید

در این ویدیو آموزشی در مورد سیستم تعلیق عقب پراید بصورت مختصر توضیح داده می شود.

مدرس صیاد نصیری
گروه فنی مهندسی ایمگ