نحوه فیلرگیری سوپاپ ها

نحوه فیلرگیری سوپاپ ها

تنظیم میزان لقی در مکانیزم سوپاپ را فیلرگیری گویند انجام فیلرگیری عمدتا به دو دلیل زیر می باشد:

  • کنترل میزان انبساط و انقباض حرارتی قطعات مکانیزم سوپاپ برای عملکرد مطلوب تر
  • بهینه نمودن تایمینگ سوپاپ ها به وسیله ایجاد لقی مناسب بین قطعات مکانیزم سوپاپ

برای تنظیم لقی یا فیلرگیری هر کدام از سوپاپ ها باید اطمینان حاصل کرد که آن سوپاپ به صورت کامل بسته بوده تا بتوان حداکثر لقی را اندازه گیری نمود. از اینرو انتهای تراکم و ابتدای احتراق زمان مناسبی است.

برای مشخص کردن انتهای تراکم و ابتدای احتراق سیلندرها میتوان بدین صورن عمل کرد. بطور مثال هنگامی که سیلندر 3 در وضعیت انتهای تراکم و ابتدای قدرت قرار دارد سیلندر مقابل آن یعنی سیلندر 2 در انتهای تخلیه یا مکش قرار گرفته است. این لحظه در واقع وضعیت قیچی سوپاپ های سیلندر 2 را نشان می دهد. بنابراین میتوان برای فیلر گیری هر سیلندر سیلندر هم فاز آن را در وضعیت قیچی قرارداد تا سیلندر مورد نظر در انتهای تراکم و ابتدای احتراق قرار گرفته و عمل تنظیم لقی یا فیلر گیری را انجام داد. از این رو با قیچی سیلندر یک سیلندر 4 را فیلر گیری کرده و با قیچی سیلندر 2 سیلندر 3 را فیلر گیری میکنیم و سپس جای سیلندر ها را بر عکس کرده و به نحوی که با قیچی سیلندر چهار سیلندر یک را را فیلر گرفته و با قیچی سیلندر 3 سیلندر 2 فیلر گیری میشود.

برای انجام فیلر گیری ابتدا سیلندر هم فاز را در وضعیت قیچی قرار داده و مهره و پیچ تنظیم روی اسبک را شل می کنیم و فیلر مورد نظر را بین انتهای ساق سوپاپ و سر اسبک قرار میدهیم و سپس پیچ را سفت میکینم تا فیلر مورد نظر به صورت مماس بین انتهای ساق سوپاپ و سر اسبک حرکت کند. مقدار فیلر سوپاپهای دود و هوای موتور خودرو پراید 0.3 میلیمتر و در موتورهای خودروهای سمند، 405 و پارس میزان فیلر سوپاپ هوا 0.2 میلیمتر و فیلر سوپاپ دود 0.4 میلی متر می باشد.