نحوه فیلرگیری سوپاپ ها

تنظیم میزان لقی در مکانیزم سوپاپ را فیلرگیری گویند انجام فیلرگیری سوپاپ ها عمدتا به دو دلیل زیر می باشد:

  • کنترل میزان انبساط و انقباض حرارتی قطعات مکانیزم سوپاپ برای عملکرد مطلوب تر
  • بهینه نمودن تایمینگ سوپاپ ها به وسیله ایجاد لقی مناسب بین قطعات مکانیزم سوپاپ

برای تنظیم لقی یا فیلرگیری  سوپاپ ها  باید اطمینان حاصل کرد که آن سوپاپ به صورت کامل بسته بوده تا بتوان حداکثر لقی را اندازه گیری نمود. از اینرو انتهای تراکم و ابتدای احتراق زمان مناسبی است.
برای مشخص کردن انتهای تراکم و ابتدای احتراق سیلندرها می توان بدین صورت عمل کرد. بطور مثال هنگامی که سیلندر 3 در وضعیت انتهای تراکم و ابتدای قدرت قرار دارد سیلندر مقابل آن یعنی سیلندر 2 در انتهای تخلیه یا مکش قرار گرفته است. این لحظه در واقع وضعیت قیچی سوپاپ های سیلندر 2 را نشان می دهد. بنابراین می توان برای فیلر گیری هر سیلندر، فاز آن را در وضعیت قیچی قرارداد تا سیلندر مورد نظر در انتهای تراکم و ابتدای احتراق قرار گیرد و عمل تنظیم لقی یا فیلر گیری را انجام داد.

فیلر گیری سوپاپ ها

از این رو با قیچی سیلندر یک سیلندر 4 را فیلر گیری کرده و با قیچی سیلندر 2 سیلندر 3 را فیلر گیری می کنیم و سپس جای سیلندر ها را بر عکس کرده به نحوی که با قیچی سیلندر چهار سیلندر یک را  فیلر گرفته و با قیچی سیلندر 3 سیلندر 2 فیلر گیری می‌شود.
برای انجام فیلر گیری ابتدا سیلندر هم فاز را در وضعیت قیچی قرار داده و مهره و پیچ تنظیم روی اسبک را شل و سپس فیلر مورد نظر را بین انتهای ساق سوپاپ و سر اسبک قرار می دهیم و سپس پیچ را سفت کرده تا فیلر مورد نظر به صورت مماس بین انتهای ساق سوپاپ و سر اسبک حرکت کند.
مقدار فیلر سوپاپهای دود و هوای موتور خودرو پراید 0.3 میلیمتر و در موتورهای خودروهای سمند، 405 و پارس میزان فیلر سوپاپ هوا 0.2 میلیمتر و فیلر سوپاپ دود 0.4 میلی متر می باشد.

این مطلب را حتما بخوانید  عیوب موتور
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست