عیب یابی شیشه بالابر (جلو سمت چپ یا سمت راننده) خودروی دنا مالتی پلکس

عیب‌یابی با دستگاه دیاگ:

برای عیب‌یابی عدم عملکرد شیشه بالابر خودروی دنا، ابتدا باید دستگاه دیاگ را به خودرو متصل کرد و از طریق منوی پیکره بندی DCN و CCN نسبت به فعال کردن وضعیت اتوماتیک شیشه بالابر و و غیرفعال کردن آنتی ترپ(Antitrap) اقدام نمود. در صورتی که این دو وضعیت اعمال گردید و همچنان نقصی در عملکرد شیشه بالابر وجود داشته باشد، باید از طریق منوی تست عملگر DCN و CCN اقدام کرد در صورتی که از طریق تست عملگر، عملکرد شیشه بالابرها صحیح باشد نشان از صحت عملکرد DCN، CCN، موتور شیشه بالابر و دسته سیم بین DCN و CCN تا موتور شیشه بالابر می باشد و در صورتی که ایراد مربوطه هنوز وجود داشته باشد باید نسبت به عیب‌یابی کلید شیشه بالابرها و دسته سیم بین کلید شیشه بالابر اقدام کرد. بدین منظور در ابتدا به شناسایی اجزای این مدار پرداخته می‌شود.

نکته 1: در صورت فعال بودن گزینه آنتی ترپ در نود CCN، عملکرد حرکت اتوماتیک شیشه به سمت بالا غیرفعال می گردد و در صورت فعال شدن گزینه آنتی ترپ در نود DCN، عملکرد حرکت اتوماتیک شیشه به سمت پایین غیرفعال می‌گردد. بدیهی است در صورت فعال شدن گزینه آنتی ترپ در نودهای CCN و DCN، عملکرد حرکت اتوماتیک شیشه راننده به سمت بالا و پایین غیرفعال می‌گردد.

اجزای مدار شیشه بالابر خودروی دنا :

مدار شیشه بالابر جلوی خودروی دنا مالتی پلکس از اجزای مندرج در جدول 1 تشکیل شده است:

اجزای مدار شیشه بالابر دنا

مدار الکتریکی شیشه بالابر:

در صورتی که با انجام تنظیمات و پیکره بندی نودهای کنترلی شبکه و سیستم مالتی پلکس مشکل مورد نظر حل نشد، با توجه به انجام تست عملگر و اجرای بدون نقص عمکلرد حرکت اتوماتیک شیشه راننده به سمت بالا و پایین، باید از عملکرد صحیح مجموعه کلید سمت راننده و دسته سیم اطمینان حاصل کرد لذا در این بخش به این موضوع پرداخته می شود. شکل 1 مدار الکتریکی شیشه بالابرهای شیشه‌های جلوی خودروی دنا مالتی پلکس را نشان می‌دهد.

 مدار برقی شیشه بالابر شکل1 -مدار برقی شیشه بالابر شیشه‌های جلوی خودروی دنا مالتی پلکس

شکل 2 جزئیات الکتریکی مجموعه کلید شیشه بالابرهای در اختیار راننده را نشان می‌دهد.

مدار الکتریکی مجموعه کلید شکل 2 -مدار الکتریکی مجموعه کلید شیشه بالابرهای خودرو در اختیار راننده

 

شرح پایه‌های کانکتور 18 پایه مشکی صفحه کلید سمت راننده به شرح ذیل می‌باشد:

 • پایه شماره 1: در صورتی که کلید شیشه بالابر شیشه عقب سمت سرنشین به سمت پایین فشرده شود، این پایه از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه را دریافت و به DDN منتقل می کند و DDN نیز فرمان حرکت این شیشه به سمت پایین را صادر می نماید و از طریق سیم های شبکه این فرامین به CCN منتقل شده و از CCN نیز به RN ارسال می گردد و RN عملیات اجرایی حرکت شیشه به سمت پایین را انجام می‌دهد.
 • پایه شماره 2: در صورتی که کلید شیشه بالابر شیشه عقب سمت سرنشین به سمت بالا فشرده شود، این پایه از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه را دریافت و به DDN منتقل می‌کند و DDN نیز فرمان حرکت این شیشه به سمت بالا را صادر می‌نماید و از طریق سیم های شبکه این فرامین به CCN منتقل شده و از CCN نیز به RN ارسال می‌گردد و RN عملیات اجرایی حرکت شیشه به سمت بالا را انجام می‌دهد.
 • پایه شماره 3: در صورتی که کلید شیشه بالابر شیشه جلو سمت سرنشین به سمت بالا فشرده شود، این پایه از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه را دریافت و به DDN منتقل می‌کند و DDN نیز فرمان حرکت این شیشه به سمت بالا را صادر می نماید و عملیات اجرایی حرکت شیشه به سمت بالا را انجام می‌شود.
 • پایه شماره 4: در صورتی که کلید شیشه بالابر شیشه جلو سمت سرنشین به سمت پایین فشرده شود، این پایه از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه را دریافت و به DDN منتقل می کند و DDN نیز فرمان حرکت این شیشه به سمت پایین را صادر می‌نماید و عملیات اجرایی حرکت شیشه به سمت پایین را انجام می‌شود.
 • پایه شماره 5: با فشردن کلید قفل کردن کلید شیشه بالابرهای درب‌های عقب، این پایه از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه را دریافت و به DDN منتقل می کند و DDN نیز فرمان غیر فعال کردن سیگنال های مرتبط به کلیدهای شیشه بالابرهای درب های عقب را صادر می نماید و از طریق سیم‌های شبکه این فرامین به CCN منتقل شده و از CCN نیز به RN ارسال می‌گردد و RN عملیات اجرایی غیرفعال کردن کلید شیشه بالابرهای درب های عقب را انجام می‌دهد.
 • پایه شماره 10: در صورت روشن شدن کلید چراغ‌های کوچک، فرمان روشن شدن LED های داخل کلیدهای شیشه بالابرها از توسط CCN صادر و از طریق DDN به پایه شماره 10 ارسال می‌گردد و LED مربوطه با داشتن منفی دائم از طریق پایه شماره 9، روشن می‌شود. لازم به ذکر است که این سیگنال جریان برق همزمان به کلید شیشه بالابر جلوی سمت سرنشین نیز ارسال می‌گردد و LED آن کلید نیز روشن می‌شود ضمن آنکه فرمانی نیز از CCN به RN ارسال می‌گردد و RN نیز به طور همزمان LED موجود در کلیدهای شیشه بالابرهای درب‌های عقب را روشن می‌کند.
 • پایه شماره 11: در صورتی که کلید شیشه بالابر درب جلو سمت راننده در پله دوم به سمت بالا قرار گیرد، این پایه منفی خود را از پایه شماره 9 دریافت می‌کند و با ارسال منفی این پایه به DCN، وضعیت اتوماتیک حرکت شیشه سمت راننده به سمت بالا انجام می‌گردد. از آنجایی که این پایه و پایه شماره 14 سیگنال مشترکی را به DCN ارسال می‌کنند، لذا تشخیص حرکت اتوماتیک شیشه به سمت بالا یا به سمت پایین بدین صورت است که اگر قبل از منفی شدن پایه 11 یا 14، پایه 12 منفی شود حرکت به سمت بالا تشخیص داده می‌شود در حالیکه اگر قبل از منفی شدن پایه 11 یا 14، پایه 13 منفی شود، حرکت شیشه به سمت پایین تشخیص داده می‌شود.
 • پایه شماره 12: در صورت که کلید شیشه بالابر درب جلو سمت راننده به سمت بالا فشرده شود و در پله اول قرار گیرد، پایه شماره 12 از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه دریافت می‌کند و این منفی به DDN ارسال می‌گردد و شیشه جلو سمت راننده از طریق نودهای DDN و CCN به سمت بالا حرکت می‌کند.
 • پایه شماره 13: در صورت که کلید شیشه بالابر درب جلو سمت راننده به سمت پایین فشرده شود و در پله اول قرار گیرد، پایه شماره 13 از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه دریافت می‌کند و این منفی به DDN ارسال می‌گردد و شیشه جلو سمت راننده از طریق نودهای DDN و CCN به سمت پایین حرکت می‌کند.
 • پایه شماره 15: در صورتی که کلید شیشه بالابر شیشه عقب سمت سرنشین به سمت پایین فشرده شود، این پایه از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه را دریافت و به DDN منتقل می‌کند و DDN نیز فرمان حرکت این شیشه به سمت پایین را صادر می نماید و از طریق سیم‌های شبکه این فرامین به CCN منتقل شده و از CCN نیز به RN ارسال می‌گردد و RN عملیات اجرایی حرکت شیشه به سمت پایین را انجام می‌دهد.
 • پایه شماره 16: در صورتی که کلید شیشه بالابر شیشه عقب سمت سرنشین به سمت بالا فشرده شود، این پایه از طریق پایه شماره 9 اتصال بدنه را دریافت و به DDN منتقل می کند و DDN نیز فرمان حرکت این شیشه به سمت بالا را صادر می نماید و از طریق سیم های شبکه این فرامین به CCN منتقل شده و از CCN نیز به RN ارسال می‌گردد و RN عملیات اجرایی حرکت شیشه به سمت بالا را انجام می‌دهد.
این مطلب را حتما بخوانید  اجزا الکتریکی سیستم خنک‌کننده موتور

نکته 2: با توجه به موارد فوق به طور مثال اگر حرکت اتوماتیک شیشه بالابر شیشه جلوی سمت راننده به سمت بالا دچار مشکل شده است می توان با جدا کردن کانکتور کلید شیشه بالابرها، ابتدا به پایه 11 برق منفی متصل کرد که شیشه بالابر سمت راننده باید به سمت بالا حرکت کند و چنانچه در همین حالت پایه 12 نیز به برق منفی متصل شود و برق منفی پایه 11 جدا شود باید شیشه بالابر به صورت اتوماتیک به سمت بالا حرکت کند در صورتیکه این موضوع با موفقیت انجام شود ولی با کلید شیشه بالابر انجام نشود نشانه خراب بودن کلید شیشه بالابر می‌باشد. این مثال را می توان برای حالت‌های دیگر نیز تکرار کرد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست