آزمایش خلاء سنجی موتور در دور آرام | بخش اول

آزمایش خلاء سنجی موتور در دور آرام | بخش اول:

یکی از آزمایشات جهت عیب یابی دقیق موتور آزمایش خلاء سنجی منیفولد هوا ( ورودی ) می باشد. این آزمایش در دورهای مختلف موتور انجام می شود و شما می توانید روش انجام آزمایش را در دور آرام را در این مطلب مشاهده فرمایید.

حالت اول: در حالت دور در جا میزان خلا نسبی تولید شده باید حدود 17 تا 21 اینچ جیوه باشد.

 

حالت دوم: اگر مقدار خلا کم اما ثابت باشد نشانه ریتارد در تایمینگ جرقه یا سوپاپ است.

 

حالت سوم: اگر عقربه حدود 3 تا 9 اینچ جیوه پایین تر از حد نرمال  بازی کند نشانه نشتی در بخش هوا رسانی ( فیلتر –لوله ها – مانیفولد هوا) است.

 

حالت چهارم: اگر عقربه خلایی بیش از حد نرمال و کمتر از آن نوسان کند نشانه نشتی در واشر سرسیلندر می باشد.

 

حالت پنجم: گر عقربه حدود 1 تا 2 اینچ جیوه کمتر از حد نرمال نوسان کند نشانه نسبت نامناسب هوا به سوخت می باشد.

 

حالت ششم: لرزش سریع اما با دامنه کم در ابتدای گاز دادن نشانه ساییدگی سوپاپ  هوا است.

 

حالت هفتم: اگر عقربه حدود 1 تا 2 اینچ جیوه نسبت به عدد نرمال افت کند نشانه سوختن یکی از سوپاپ ها می باشد.

ادامه دارد…

گروه فنی مهندسی اِیمِگ